కొవ్వుశాతం ఎక్కువగా ఉన్న నెయ్యి అధిక బరువు తగ్గేలా చేస్తుందా?

బరువు తగ్గాలని ప్రయత్నించేవారు.. మొదట చేసే పని కొవ్వు పదార్థాలకు దూరంగా ఉండటం. అందులోనూ నెయ్యిని తమ డైట్ చార్ట్…